Wszystkie kategorie


1. Pracer.pl zwany dalej serwisem jest bezpłatnym serwisem ogłoszeń internetowych dla osób pełnoletnich.
2. Granicę wieku, od którego można korzystać z serwisu określa prawo Polskie lub prawo Kraju w którym znajduje się użytkownik serwisu.
3. Korzystając ze strony/serwisu Użytkownik deklaruje swój wiek (pełnoletniość) i zgodność z prawem (zdolność do czynności prawnych) do korzystania z serwisu.
4. Po zakończeniu korzystania z serwisu użytkownik zobowiązany jest wylogować się z komputera, który wykorzystał do przeglądania treści serwisu i uniemożliwić dostęp do serwisu osobom trzecim.
5. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu Pracer.pl oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał.
6. Użytkownik ponosi całość odpowiedzialności za swój anons, jego treść oraz dodatki, w tym zdjęcia.
7. Wpisując dane osobowe oraz umieszczając zdjęcia na stronie Pracer.pl użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie oraz otrzymywanie informacji reklamowo -marketingowych od właściciela serwisu, prawnych kontynuatorów oraz jego partnerów. Wpisywanie danych jest dobrowolne.
8. Pracer.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie spoczywa na użytkowniku serwisu. Pracer.pl nie jest oferentem ani pośrednikiem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.
9. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie ma charakter informacyjny. W szczególności, ogłoszenia nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
10. Informacje zawarte na stronach serwisu Pracer.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
11. W szczególności niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie ogłoszeń dotyczących prostytucji, linków do stron porno, linków i informacji o narkotykach, alkoholu, używkach, zawartości dotyczącej dzieci, pedofilii.
12. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis Pracer.pl, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.
13. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie Pracer.pl treści, bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumieć należy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, propagujących przemoc, itp.
14. Zakres dostępu do serwisu może zostać w każdej chwili zmieniony przez administratora, bez uprzedniego zawiadomienia.
15. Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i rzetelne ogłoszenia, ale z racji tego iż niemożliwa jest dokładna weryfikacja, nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenia nieprawdziwe lub nierzetelne, jak również za treść samych ogłoszeń oraz komentarzy i innych treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu.
16. Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części lub całości serwisu, w tym anonsów, zdjęć i innych treści. Zabrania się umieszczania anonsów i innych treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, obraźliwych lub w jakikolwiek sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
17. Przeniesienie odpowiedzialności:
Właściciel serwisu Pracer.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia
b) zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
c) zamieszczenie zdjęć nieprawdziwych, naruszających prawa autorskie lub nienależących do użytkownika,
d) za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie Pracer.pl zostaną wykorzystane,
e) funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
f) niewygody i dyskomfort psychiczny spowodowany zamieszczeniem ogłoszenia jako żartu, bądź celowo przez osoby trzecie. W takim przypadku proszę skontaktować się z administratorem, który niezwłocznie usunie takowe ogłoszenie w najkrótszym możliwym czasie i jednocześnie oferujemy swoją pomoc, jeśli ktokolwiek naruszył prawo zamieszczając kradzione zdjęcia lub obraźliwe treści.

10. Rezerwujemy prawo do:
a) nieumieszczania lub usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem, niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami,
b) modyfikowania niniejszego regulaminu,
c) czasowego przerywania pracy serwera,
d) zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych
e) prowadzenia nieusuwalnej ewidencji maili, adresów IP i innych danych w przypadku prób realizacji działalności przestępczej z wykorzystaniem serwisu.

18. Użytkownik korzystając z serwisu Pracer.pl oświadcza, że nie w żaden sposób nie narusza i korzystając z serwisu nie naruszy poniższych przepisów, konwencji, oświadczeń i ustaw:

· art Art. 202. § 1 kk
· art. 5 - EUROPEJSKIEJ KONWENCJI o koprodukcji filmowej (Dz. U. z dnia 20 listopada 2003 r.)
· MIĘDZYNARODOWEA KONWENCJA w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, otwarta do podpisu w Genewie od dn. 12 września 1923 r. do 31 marca 1924 r.
· OŚWIADCZENIE RZĄDOWE w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu d. 4 maja 1910 roku. Dz. U. z dnia 31 marca 1922 r.)
oraz
· USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
· USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.
19. Użytkownik korzystając z serwisu Pracer.pl oświadcza, że w pełni rozumie i akceptuje powyższy regulamin bezwarunkowo.